FÖR SKOLANS HUVUDMAN

Det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan och ett stort ansvar ligger på skolornas huvudmän vad gäller att ta fram rutiner och stöd för skolorna i deras arbete.

Det behövs ett aktivt huvudmannaskap och systematiska rutiner för uppföljning, kommunikation och stöd mellan skolhuvudmannen och en skolas rektor när det gäller diskriminering och kränkande behandling.

 

 

Enligt skollagen har huvudmannen följande ansvar:

  • Se till att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10§ iakttas.

  • Útreda uppgifter om diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

  • Vidta åtgärder för att förhindra att kränkningar sker i framtiden.

 

Vi erbjuder

  • Information om lagkrav för aktuellt område (diskrimineringslag och skollag).
  • Konkreta rutiner för att utreda och åtgärda kränkande behandling. Inkluderar även anmälningsskyldigheten från personal till rektor och vidare från rektor till huvudman.
  • Elevenkät för kartläggning av elevernas uppfattning om läget på skolan. Resultatet ger underlag för prioriterade områden i den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling.
  • Mall för upprättande av Plan mot diskriminering och kränkande behandling.