SKOLANS LEDNINGSGRUPP, EHT och TRYGGHETSTEAM 

Skolans rektor och ledningsgrupp har det samlade ansvaret för organisationen och uppföljningen av likabehandlingsarbetet. EHT och trygghetsteam har en central roll för att avlasta rektor och vara ett stöd till övrig personal.

 • Hur skapar rektor och skolans ledningsgrupp mandat i verksamheten för likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling?
 • Vad säger lagen om anmälningsskyldigheten och dokumentationskraven?
 • Hur kan rektor följa upp resultatet av arbetet?
 • Hur inspirerar skolans ledningsgrupp pedagoger att ta ansvar för främjande och förebyggande arbete?
 • Trygghetsteamets roll i arbetet med att utreda och åtgärda kränkande behandling.

 

Vi erbjuder

 • Grundläggande fortbildning om skollagen och diskrimineringslagen.

 • Enkät som kartlägger risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 • Mall för upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 • Rutiner för att utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling som omfattar anmälningsplikten.

 • Organisationsmodell för ett likvärdigt likabehandlingsarbete.

 • Konkreta exempel på arbetsmetoder och praktiskt arbete med elevgrupper.

 

Skolans ledningsgrupp har det samlade ansvaret.